فضیلت تلاوت سوره طلاق


در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است من قراء سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله علیه و آله : ((هر کس ‍ سوره طلاق را بخواند (و آنرا در برنامه هاى زندگى خود به کار بندد) بر سنت پیامبر از دنیا مى رود)).( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 218)

 

 

فضیلت تلاوت سوره تحریم


در حدیثى از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین نقل شده ، ((هر کس این سوره را بخواند اعطاه الله توبة نصوحا: ))خداوند توفیق توبه خالص به او مى دهد((
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : ))هر کس سوره طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند، خداوند او را در قیامت از ترس ‍ و اندوه پناه مى دهد، و از آتش دوزخ رهائى مى بخشد، و او را به خاطر تلاوت این سوره و مداومت بر آن ، وارد بهشت مى کند، زیرا این دو سوره ، از آن پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) است ((.( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 268)

 

فضیلت تلاوت سوره ملک


روایات زیادى در فضیلت این سوره از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) نقل شده است :
از جمله در حدیثى از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قراء سورة تبارک فکانما احیا لیلة القدر!: ((کسى که سوره تبارک را بخواند چنان است که گوئى شب قدر را احیا داشته ((.
و در حدیث دیگرى از همان حضرت آمده است : وددت ان تبارک الملک فى قلب کل مؤ من : ((دوست مى داشتم که سوره تبارک در قلب همه مؤ منان ثبت بود
)).
در حدیثى از امام محمد بن على الباقر مى خوانیم که فرمود: سورة الملک هى المانعة تمنع من عذاب القبر، و هى مکتوبة فى التوراة سورة الملک و من قراءها فى لیلة فقد اکثر، و اطاب ، و لم یکتب من الغافلین ... ))سوره ملک سوره ((مانعه )) است ، یعنى از عذاب قبر ممانعت مى کند، و در تورات به همین نام ثبت است ، کسى که آنرا در شبى بخواند بسیار خوانده ، و

خوب خوانده ، و از غافلان محسوب نمى شود((.
و احادیث در این زمینه بسیار است .
البته اینهمه آثار عظیم مربوط به خواندن بدون فکر و عمل نیست ، هدف خواندنى است آمیخته با الهام گرفتن براى عمل .( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 312 و313)

 

 

فضیلت تلاوت سوره قلم


در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر گرامى اسلام نقل شده که فرمود: من قراء سورة ((ن و القلم )) اعطاه الله ثواب الذین حسن اخلاقهم : ((کسى که سوره ))ن و القلم ))(( را تلاوت کند خداوند ثواب کسانى را که داراى حسن اخلاقند به آنها مى دهد((.
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قراء سورة ((ن و القلم )) فى فریضة او نافلة آمنه الله ان یصیبه فى حیاته فقر اءبدا، و اعاذه اذا مات من ضمة القبر ان شاء الله :
))
کسى که سوره ن و القلم را در نماز واجب یا نافله بخواند خداوند او را براى همیشه از فقر در امان مى دارد، و هنگامى که بمیرد او را از فشار قبر پناه مى دهد((.
این ثوابها تناسب خاصى با محتواى سوره دارد، و نشان مى دهد که هدف تلاوتى است که تواءم با آگاهى و به دنبال آن عمل باشد.(تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 366)

 

 

فضیلت تلاوت سوره حاقه


در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام مى خوانیم : من قراء سورة الحاقه حاسبه الله حسابا یسیرا)):کسى که سوره حاقه را بخواند خداوند حساب او را در قیامت آسان مى کند((
و در حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) آمده است : اکثروا من قرائة الحاقة ، فان قرائتها فى الفرائض و النوافل من الایمان بالله و رسوله ، و لم یسلب قارئها دینه حتى یلقى الله )):سوره حاقه را بسیار تلاوت کنید چرا که قرائت آنها در فرائض و نوافل نشانه ایمان به خدا و رسول او است ، و کسى که آن را بخواند دینش محفوظ مى ماند تا به لقاءالله بپیوندد((.

(تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 433)

 

فضیلت تلاوت سوره معارج


در حدیثى از پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قرأ ((ساءل سائل )) اعطاه الله ثواب الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون و الذین هم على صلواتهم یحافظون :
))
کسى که سوره سال سائل را بخواند خداوند ثواب کسانى را به او مى دهد که امانات و عهد و پیمان خود را حفظ مى کنند و کسانى که مواظب و مراقب نمازهاى خویشند.((
حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) آمده است : من أ دمن قرائة ))ساءل سائل (( لم یساله الله یوم القیامة عن ذنب عمله و اسکنه جنته مع محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم (:
کسى که پیوسته سوره )ساءل سائل ( را بخواند خداوند در قیامت او رااز گناهانش بازپرسى نمى کند، و او را در بهشتش با محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سکونت مى دهد
.
همین مضمون از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است .
بدیهى است آنچه انسان را مشمول اینهمه ثواب عظیم مى کند تلاوتى است که با عقیده و ایمان ، و سپس با عمل همراه باشد، نه اینکه آیات و سوره را بخواند و هیچ انعکاسى در روح و فکر و عملش نداشته باشد. (تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 4و 5)