شکسته های دلت را به بازار خدا ببر،

خدا، خود بهای شکسته دلان است.
پس
وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست.