امام علی النقی علیه السلام:

تواضع و فروتنى آن است که با مردم چنان کنى که دوست دارى با تو آن کنند.

(محجّة البیضاء: 5/225)عروج مظلومانه دهمین مشعل شعله ور آسمان هدایت، امام علی النقی علیه السلام
تسلیت باد.
 
 
http://www.ayehayeentezar.com/thread30121-2.html