کسی که دیدار پروردگارش را تمنامی کند ،‌

عمل صالح بجای بیاورد 

و در عبادت پروردگارش هیچ کس را شریک قرار ندهد .


کهف آیه ١١٠