بگذارید توبه شما را بشکند نه اینکه شما توبه را بشکنید 

زیرا مرگ حتم است نه ختم