ایفرزند آدم!

خودت را محو بندگی من کن تا دلت را پر از

 

بی‌نیازی کنم.


(‌کافی2/83)