قیمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را بخواهی،قیمت تو بی نهایت است


و اگر دنیا را بخواهی،قیمت تو همان است که خواسته ایشیخ رجبعلی خیاط