‍‍~○♥ امام علی (ع) می فرمایند : ♥○~


◘ بــالاتــرین عــبادت عــفـت است ◘(وسائل الشیعه جلد 11 )