تصویر صفحه آخر مربوط به مشخصات کاتب و زمان اتمام کتابت این مصحف شریف که به خط«مرحوم محمدحسین ولدملامحمد حسن خنگی» نوشته شده است.
یادداشت ذیل به صفحه ماقبل آخر قرآن ضمیمه می باشد که باتوجه به محتوای آن دارای ارزش وبررسی است.  

http://khong.ir