افسران -  یادمان نرود  مرگ حتم است نه ختم .

بگذارید توبه شما را بشکند نه اینکه شما توبه را بشکنید 

زیرا مرگ حتم است نه ختم