از قصه آدم فواید بسیار به دست آید:

خداوند پس از تعلیم توحید و نبوت و معاد مردم را به عمل صالح خواند،

و عمل صالح از کسی متوقع است که غرض الهی دارد چون هر کس اعمالش مناسب با اهم اغرض اوست 

چنان که طالب مال اگر در علم به پایه بوعلی سینا برسد با فقر خویش را بدبخت می داند،

و عمل او همه در راه مال است ؛ 

و آن که همّش تحصیل رضای خداست به غیر عمل صالح آرامش دل ندارد؛

و خداوند در قصه آدم او را خلیفه خود قرار داد تا غرض اهم وی تخلّق به اخلاق الله باشد

و سزاوار خلیفتی اوگردد

منبع:هزار و یک کلمه ، ج 3، ص 448.