hejab.gif

بهشت را بهایی است 

بانوی محجبه ی روزه دار . . . 

اسلام،

زن را در سایه حجاب و سایر فضائل به صحنه می آورد

تا معلم عاطفه ، رقت ،درمان،لطف،صفا،وفا ومانند آن شود

آیت الله جوادی آملی