کسی که در دلش جز خوشنودی خداخطورنکند،

چون دعاکندمن ضامنم که دعایش مستجاب گردد. 

(از هر معصوم چهل حدیث، ص 118)

 

 

m-450.gif