-ایمان.gif11.gif

امیرالمؤ منین علی علیه السلام فرمودند: 

نشانه ایمان سه چیز است : معرفت خدا به قلب و اقرار به زبان و عمل به جوارح