فرمان خدا قول نبی نص کتاب است

از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.