فضیلت خواندن سوره های قرآن

تلاوت سوره انعام و عنکبوت

از عبدالله عباس نقل شده است که:

کسی که هر شب سوره انعام را بخواند

 در روز قیامت جزو کسانی است

 که از عذاب مصونیت دارد و هرگز جهنم را نمیبیند

 و امام رضا علیه السلام فرمودند :

هر کسی این سوره را بخواند

 هفتاد هزار ملک برای او تا قیامت تسبیح می کنند.

و

 امام صادق علیه السلام فرمودند:

کسی که در هر جمعه سوره انعام را بخواند

 در قیامت او را حسابرسی نمیکنند

 و این سوره در روز قیامت برای کسی که او را خوانده باشد

گواهی می دهد.

 

تلاوت سوره هود و قیامت

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند :

 هر کس سوره هود را در هر جمعه بخواند

 خداوند او را در قیامت در زمره ی پیامبران مبعوث می فرمایند.

 و در روز قیامت گناهی از او ظاهر نمی شود.

 

تلاوت سوره یوسف و قیامت

امام صادق علیه السلام فرمودند :

 هر کس سوره یوسف را هر روز یا در هر شب بخواند

 وقتی که در قیامت محشور شود

جمال او مانند جمال یوسف خواهد بود

 و در آن روز خوفی به او نخواهد رسید

و از نیکان و بندگان صالح خدا باشد.

 

سوره رعد

اما صادق علیه السلام فرمودند :

 هر کس سوره رعد را زیاد بخواند

 هرگز صاعقه به او اصابت نمی کند

 اگر چه ناصبی باشد و اگر مومن باشد

 خداوند او را بدون محاسبه وارد بهشت می کند

 و شفاعت او را در مورد خانواده اش و برادران مومنش

 قبول میکند.

 

سوره کهف

از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که :

هر کس که سوره کهف را در شب جمعه بخواند

 نمیمیرد

مگر شهید و خداوند در قیامت او را در زمره ی شهدا محشور می گرداند

 و در قیامت با شهیدان می ایستد.

 

سوره طه

کسی که برای قرائت سوره ی طه مداومت داشته باشد

در قیامت نامه اعمالش را به دست راستش می دهند

 و در قامت آنقدر به او مزد و پاداش عطا می شود که راضی شود.

.

 

سوره انبیاء

هر کسی سوره انبیاء را از روی محبت و خواهش تلاوت کند

در باغ ستان های بهشت با همه ی پیامبران رفاقت خواهد کرد

و در دنیا در نظر مردم با هیبت می شود

.سوره حج

از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است

 که اگر کسی هر سه روز یک بار سوره حج را تلاوت کند

 در آن سال توفیق حج یابد و اگر در آن سفر بمیرد

 داخل بهشت می شود.

 

سوره مومنون

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند :

 هر کس در هر جمعه سوره مومنون را تلاوت کند

خداوند متعال عاقبت کار او را ختم به خیر می گرداند

و در فردوس اعلی و منزلش در بهشت با منزل پیامبران خواهد بود.

 

سوره نور

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند :

 هر کس در هر شب یا در هر روز بر تلاوت این سوره مداومت داشته باشد

 هیچ یک از اهل خانواده ی او زنا نکند

 و اگر این فرد بمیرد هزار ملک تا قبر او را مشایعت می کنند

 و برای او دعا و استغفار می کنند تا در قبرش قرار دهند.

 

سوره عنکبوت و روم

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند :

 هر کس سوره عنکبوت و روم

 را در شب بیست و یکم ماه رمضان بخواند

 و الله اهل بهشت است

و در این حکم استثنا نمی کنم

 و نمی ترسم که خدا برای این قسم بر من گناهی بنویسد

 و این دو سوره در نزد خدا منزلت عظیمی دارد.

.

 

سوره یس

امام صادق علیه السلام فرمودند :

 که هر چیز را قلبی است و قلب قرآن سوره یس است.

 هر کسی این سوره را در روز پیش از شام بخواند

 در آن روز از بلا ها مصون باشد

و خدا او را روزی فراوان عطا فرماید

 تا شام و کسی که در شب پبش از خواب بخواند

خداوند هزار ملک را نگهبان او می کند که او را از هر شری حفظ نمایند.

و اگر در آن روز بمیرد خداوند متعال او را وارد بهشت می کند

 و در غسل او سی هزار ملک حاضر می شوند

 که برای او استغفار کنند و او را تا قبرش مشایعت می کنند

 و وقتی او را در قبر می گذارند

 آن سی هزار ملک نیز در قبر ساکن می شوند

 و از فشار قبر ایمن می شوند

 و از قبر او نور ساطع میشود

 تا آسمان تا روز قیامت که از قبر بیرون آید

 آن سی هزار ملک نیز با او بیرون می آیند

 و او را همراهی می کنند

 و با او سخن می گویند و می خندند و به او بشارت می دهند

تا او را از صراط و میزان می گذرانند

 و او را در مقام قرب، در محلی قرار می دهند که هیچ خلقی قربش بیشتر از او نباشد

مگر ملائکه مقرب و پیامبران مرسل

و او در کنار پیامبران در محضر خداوند متعال خواهد ایستاد

و هنگامی که مردم غم و اندوه دارند او نخواهد داشت

 و در زمانی که مردم جزع می کنند

 او جزع نخواهد کرد.پس پروردگار عالم به او میفرماید:

ای بنده ی من هر که را خواهی شفاعت کن

که شفاعت تو را قبول می کنم

 و هر چه می خواهی بگو که خواست تو را رد نمی کنم

و او از خدا تقاضا می کند

و خداوند اجابت می کند و دیگران را حسابرسی می کنند

 و او را محاسبه نمی کنند

 و برای محاسبه او را در کنار دیگران نگه نمی دارند

و در صحرای محشر به او مذلت و خواری نمی رسد

 و برای هیچ گناهی او را نگه نمی دارند.

 پس نامه خود را می گیرد و به سوی بهشت حرکت می کند

و سایر مردم تعجب می کنند و می گویند

 سبحان الله این بنده اهل هیچ گناهی نبوده

 و از دوستان پیامبر آخر زمان می باشد

 و امام باقر علیه السلام می فرمایند :

هر کس در عمر خود یک مرتبه سوره ی یس را بخواند

 خداوند متعال به عدد هر موجودی که در دنیاست

 و هر موجودی که در آخرت است

 و هر موجودی که در آسمان است

به ازاء هر یک از آنها دو هزار حسنه در نامه اعمال او می نویسند

 و ده هزار گناه از نامه ی اعمال او محو می کنند

 و به فقر و قرض و خانه فرود آمدن و به مشقت و دیوانگی

 و خوره و وسواس و درد های ضرر رساننده مبتلا نمی شود

 و خداوند سکرات و اهوال مرگ او را تخفیف می دهد

و خودش او را قبض روح می نماید و ضامن او می شود

 و در فراوانی روزی در قیامت و او را شاد می گرداند

 و آنقدر به او ثواب و کرامت می فرماید که او راضی شود.

 

سوره صافات

امام صادق علیه السلام می فرمایند :

هر کس سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند

 اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد

خداوند متعال او را شهید بمیراند و شهید مبعوث کند

 و با شهیدان او را داخل بهشت گراند

و او را هم درجه شهیدان قرار دهد

 و به سند معتبر از سلیمان جعفری نقل شده است

که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام

به فرزند خود قاسم فرمودند

 ای فرزندم برخیز و بالای سر بردارت سوره صافات را تا آخرش بخوان.

 او شروع به خواندن کرد تا به آیه

( اهم اشد خلقاً من خلقنا )رسید

 قبض روح شد چون پارچه ای بر روی میت کشیدند

 و آمدند یعقوب بن جعفر به حضرت عرض کرد

 که ما تصور می کردیم

که برای آسان جان کندن باید سوره ی یس را خواند

 و شما فرمودید سوره ی صافات را بخوان.

 حضرت فرمودند :

 هر کس به شدت جان کندن گرفتار باشد

 سوره ی صافات را بخوانند خداوند متعال جان کندنش

 را راحت می کند.

 

سوره (ص)

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که :

 هر که سوره  (ص) را در شب جمعه بخواند

 خداوند متعال به او از خیر دنیا و آخرت آن قدر عطا می فرماید

 که به هیچکس عطا نفرموده باشد مگر به پیامبران مرسلی

 یا ملک مقربی و او را وارد بهشت می گرداند

و هر کس را از افراد خانواده و خدمتگذارانش

را که او بخواهد می تواند به بهشت ببرد.

.

 

سوره الرحمن

از حضرت امام صادق نقل شده است که فرمودند :

 ترک مکنید قرائت سوره الرحمن را و خواندن آن را در نماز.

بدرستی که این سوره در دل منافقان قرار نمی گیرد

 و خداوند متعال در روز قیامت این سوره را

 به بهترین صورت ها و در نهایت خوشبویی

 در صحرای محشر حاضر می گرداند

 در حالی که در محل قرب و کرامت می ایستد

 خداوند به او خطاب میفرمایند :

چه کسی در دنیا به خواندن تو مداومت می نمود

 و تو را در نماز می خواند؟

 پس می گوید فلانی و فلانی و...

پس خداوند متعال صورت آنها را سفید می گرداند

 و می فرمایند :

هر که را می خواهی شفاعت کن

 و او تلاوت کنندگان خود را شفاعت می نماید.

 پس خداوند متعال می فرمایند :

داخل بهشت شوید و در هر نقطه آن که مایلید ساکن شوید.

.

 

سوره واقعه

از حضرت امام صادق نقل شده است که فرمودند :

هر که مشتاق بهشت و اوصاف آن است

سوره واقعه را بخواند و از امام محمد باقر علیه السلام

 منقول است که فرمودند :‌

 هر کس سوره واقعه را هر شب قبل از خواب بخواند

 در روز قامت صورت او مانند ماه شب چهاردهم نورانی خواهد شد. 

 

سوره حشر

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل است که فرمودند :

هر کس که سوره حشر را بخواند

 جمیع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش

 و کرسی و آسمان های هفت گانه و زمین های هفت گانه

 و هوا و باد و مرغان و درختان و کوه ها و آفتاب و ماه و ملائکه

همه بر او صلوات فرستند

 و از برای او استغفار کنند

و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد با شهادت مرده است.

 

سوره الحاقه

از حضرت امام صادق نقل شده است که فرمودند :

 سوره الحاقه را زیاد بخوانید

و به درستی که خواندنش در فرایض و نوافل از ایمان به خدا

 و رسول است و هر که این سوره را بخواند

تا هنگام مردن ایمان خواهد داشت و ایمان وی از بین نرود.

 

سوره والفجر

از حضرت امام صادق نقل شده است که فرمودند :

سوره والفجر را در نماز های واجب و نافله بخوانید

 که آن سوره امام حسین علیه السلام است

و هر که این سوره را بخواند در بهشت

 در جوار آن حضرت خواهد بود.

/ 0 نظر / 34 بازدید