نرمش، مهربانی، در نظر داشتن خدا در آشکار و نهان

 

رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله 

نرمش، مهربانی، در نظر داشتن خدا در آشکار و نهان، سلامت، دوری کردن از بدی، خوشرویی، گذشت و بخشندگی، 

پیروزی و خوشنامی در میان مردم است. اینها فوایدی است که خردمند از حیا می برد.

حرّانی: تحف العقول، ص 20.

/ 0 نظر / 5 بازدید