صراط مستقیم . . .

صراط مستقیم..

حب حسین (ع) سرالاسرار شهداست

فاین تذهبوا؟ 

اگر صراط مستقیم می جویی بیا، از این مستقیم تر راهی وجود ندارد... 

حب حسین (ع)

سید شهیدان اهل قلم
سید مرتضی آوینی
/ 0 نظر / 8 بازدید