آرزو می کنم آفتاب وصال طلوع کند

 

 


آرزو می کنم آدمها ترک کنند عادت ظلم راآرزو می کنم فاصله ها بمیرند

آرزو می کنم حکایت تنهایی دست ها تمام شود

آرزو می کنم آفتاب وصال طلوع کند

آرزومی کنم خدا به دادمان برسد

و آن یار سفر کرده 

از فراسوی جاده های انتظار برسد 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید