زمانی یک شخص می تواند ازدواج پایدار نماید که. . .

 

دانایی را پرسیدند: چه وقت برای ازدواج پایدار مناسب است؟


دانا گفت: زمانی که شخص توانا شود!

پرسیدند: توانا از لحاظ مالی؟
جواب داد: نه!

گفتند: توانا از لحاظ جسمی؟
گفت: نه!

پرسیدند: توانا از لحاظ فکری؟ ...
جواب داد: نه!

پرسیدند: پس چی!


دانا گفت: زمانی یک شخص می تواند ازدواج پایدار نماید

که اگر تا دیروز نانی را به تنهایی می خورد

امروز بتواند آن را با دیگری نصف نماید بدون آنکه اندکی از این مسئله ناراحت گردد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید