قرآن خطی بسیار نفیس به قلم یک خوشنویس «خنگی » در 154 سال پیش
تصویر صفحه آخر مربوط به مشخصات کاتب و زمان اتمام کتابت این مصحف شریف که به خط«مرحوم محمدحسین ولدملامحمد حسن خنگی» نوشته شده است.
یادداشت ذیل به صفحه ماقبل آخر قرآن ضمیمه می باشد که باتوجه به محتوای آن دارای ارزش وبررسی است.  

http://khong.ir

/ 0 نظر / 56 بازدید