/// تصویر جد مقام معظم رهبری (از طرف مادری)

این تصویر متعلق به آیت الله سید هاشم نجف آبادی میردامادی پدر بزرگ مادری رهبر انقلاب است.آیت الله سید هاشم میردامادی یکی از از علمای برجسته نجف آباد اصفهان و زهاد کم نظیر عصر خودش بود. آیت الله میردامادی از شاگردان آخوند خراسانی، میرزای مجاهد، مرحوم نائینی و سید احمد کربلائی بود که خود فقیهی جامع بود. . آیت الله سید هاشم میردامادی متولد 1303 ه ق در نجف اشرف بود که سال 1210 ه ش به مشهد رفت و در سال 1314 به علت سخنرانی تند علیه رضاخان به سمنان تبعید شد .

 
 
user_wall_12392710
/// تصویر جد مقام معظم رهبری (از طرف مادری) این تصویر متعلق به آیت الله سید هاشم نجف آبادی میردامادی پدر بزرگ مادری رهبر انقلاب است.آیت الله سید هاشم میردامادی یکی از از علمای برجسته نجف آباد اصفهان و زهاد کم نظیر عصر خودش بود. آیت الله میردامادی از شاگردان آخوند خراسانی، میرزای مجاهد، مرحوم نائینی و سید احمد کربلائی بود که خود فقیهی جامع بود. . آیت الله سید هاشم میردامادی متولد 1303 ه ق در نجف اشرف بود که سال 1210 ه ش به مشهد رفت و در سال 1314 به علت سخنرانی تند علیه رضاخان به سمنان تبعید شد .
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید