فضیلت سوره های قرآنی

فضیلت سوره و العادیات

در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراءها اعطى من الاجر عشر حسنات ، بعدد من بات بالمزدلفة ، و شهد جمعا: هر کس آنرا تلاوت کند به عدد هر یک از حاجیانى که (شب عید قربان ) در مزدلفه توقف مى کنند ودر آنجا حضور دارند ده حسنه به او داده مى شود ودر حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قراء و العادیات و اءدمن قرائتها بعثه الله مع امیرالمؤ منین (سلام الله علیه ) یوم القیامة خاصه ، و کان فى حجره و رفقائه : هر کسسوره و العادیات را بخواند، و بر آن مداومت کند، خداوند روز قیامت او را با امیر مؤمنان (سلام الله علیه ) مبعوث مى کند، و در جمع او و میان دوستان او خواهدبود.
از بعضى از روایات نیز استفاده مى شود که سوره و العادیات معادل نصف قرآناست

.
ناگفته پیدا است که این همه فضیلت براى آنها است که آن را برنامه زندگىخویش قرار دهند و به تمام محتواى آن ایمان دارند و عمل مى کنند.( تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 238)

 

فضیلت سوره قارعه

در فضیلت آن همین بس که در حدیثى از امام باقر (علیه السلام ) مى خوانیم : من قراءالقارعة آمنه الله من فتنة الدجال ان یؤ من به ، و من قیح جهنم یوم القیامة ان شاءالله : کسى که سوره قارعه را بخواند خداوند متعال او را از فتنه دجال و ایمان آوردنبه او حفظ مى کند، و او را در قیامت از چرک جهنم دور مى دارد انشاء الله.( تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 258)

 

فضیلت سوره تکاثر

در فضیلت تلاوت آن در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مىخوانیم : و من قراءها لم یحاسبه الله بالنعیم الذى انعم علیه فى دار الدنیا، و اعطىمن الاجر کانما قرء الف آیة : کسى که آن را بخواند خداوند در برابر نعمتهائى که دردنیا به او داده او را مورد حساب قرار نمى دهد و پاداشى به او مى دهد که گوئى هزارآیه قرآن را تلاوت کرده .
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است کهخواندن این سوره در نمازهاى فریضه و نافله ثواب شهادت شهیدان دارد.( تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 272)

 

فضیلت سوره و العصر

درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : منقراء ((و العصر)) فى نوافله بعثه الله یومالقیامة مشرقا وجهه ضاحکا سنه قریرة عینه حتى یدخل الجنة : هر کس سوره و العصر رادر نمازهاى نافله بخواند خداوند او را در قیامت برمى انگیزد در حالى که صورتشنورانى ، چهره اش خندان و چشمش (به نعمتهاى الهى ) روشن است ، تا داخل بهشتشود!


و معلوم است که این همه افتخار و سرور و شادمانى از آن کسىاست که این اصول چهارگانه را در زندگى خود پیاده کند، نه فقط به خواندن قناعتنماید.

ایمان ، عمل صالح ، سفارش یکدیگر به حق ، و سفارش یکدیگر به صبر و این چهار اصل ،در واقع برنامه هاى اعتقادى و عملى و فردى و اجتماعى اسلام را در برمى گیرد.

(تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 290)

 

فضیلت سوره همزة

 

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراء سورة الهمزة اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من استهزاء بمحمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و اصحابه : هر کس این سوره را تلاوت کند به عدد هریک از کسانى که محمد و یارانش را استهزاء کردند ده حسنه به او داده مى شود.


و درحدیثى از امام صادق مى خوانیم : هر کس آن را در نماز فریضه اى بخواند فقر از او دورمى شود، روزى به او رو مى آورد، و مرگهاى زشت و بد از او دفع مى گردد.

(تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 306)

/ 0 نظر / 11 بازدید