مبارزه با گناهانی که عادت شده

 

 

مبارزه با گناهانی که عادت شده بسیار سخت است در حالی که در روایتی آمده اگر انسان یک قدم به سوی خدا بردارد خداوند ده قدم به سوی او می آید 

بازگشت خدا و قدم بر داشتن او به سوی انسان معنایش این است که این ترگ گناه نتیجه عنایات بسیار خدای منان قبل و بعد از توبه ماست و این از مسئولیت ما در امتحان بعد نه تنها نمی کاهد بلکه مسئولیت را افزون می کند. مهم این است که در این میدان مبارزه تا دم مرگ انسان با پشت گرمی به عنایات مستقیم و غیرمستقیم الهی، به ویژه در موارد شکست و آلوده شدن به گناه، امیدش را به آمرزش الهی و قبولی توبه مجدد، از دست ندهد و با روحیه بیشتر به مبارزه ادامه دهد.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید