┋ نماز مؤدبانہ ┋ بخون

 

نماز مؤدبانہ خوندن حال مےخواد؟ نہ

₰ یہ جو معرفت ₰ مےخواد ڪہ الحمد الله خروار خروار دارید

موقعے ڪہ ایستادے 

چشمها باید بہ محل سجده باشہ 

اگہ موقع رڪوع چشمت بہ مهر باشہ

پلڪت میاد بالا بےادبیہ ؛ باید نگاهت رو بدوزے بہ پاهات

نماز رعایت ادبہ

وقتے تشهد میگے باید بہ زانوهات نگاه ڪنے


/ 0 نظر / 29 بازدید