فردای تو امروز ساخته میشود

 

فردا همان روزی است که ممکن است

هرگز آن را نبینی و دیروز همان روزی است

که حتما دوباره آن را در قیامت خواهی دید.

امروز همان روزی است 

که دو فرصت مهم در اختیار داری : یکی جبران خرابیهای دیروز

و دیگری زمینه سازی برای خوبیهای فردا .

فردای تو امروز ساخته می شود

پس کار امروز را به فردا نینداز.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید