انواع هوشهوش دیداری / فضاییاین نوع هوشتوانایی درک پدیده های بصری است. یادگیرنده های دارای این نوع هوش ، گرایش دارند کهبا تصاویر فکر کنند و برای به دست آوردن اطلاعات نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضحایجاد کنند. آنها از نگاه کردن به نقشه ها، نمودارها، تصاویر، ویدیو و فیلم خوششانمی آید. مهارت های آنها شامل موارد زیر است: ساختن پازل، خواندن، نوشتن، درکنمودارها و شکل ها، حس جهت شناسی خوب، طراحی، نقاشی، ساختن استعاره ها و تمثیل هایتصویری (احتمالا از طریق هنرهای تجسمی)،دستکاری کردن تصاویر، ساختن، تعمیر کردن وطراحی وسایل عملی، تفسیر تصاویر دیداری. شغل های مناسب برای آنها عبارتند از:دریانورد،مجسمه ساز، هنرمند تجسمی، مخترع، کاشف، معمار، طراح داخلی، مکانیک،مهندس

هوش کلامی/ زبانیاین نوع هوش یعنیتوانایی استفاده از کلمات و زبان. این یادگیرنده ها مهارت های شنیداری تکامل یافتهای دارند و معمولا سخنوران برجسته ای هستند. آنها به جای تصاویر، با کلمات فکر میکنند. مهارت های آنها شامل موارد زیر می شود: گوش دادن، حرف زدن، قصه گویی، توضیحدادن، تدریس، استفاده از طنز، درک قالب و معنی کلمه ها، یادآوری اطلاعات، قانع کردندیگران به پذیرفتن نقطه نظر آنها، تحلیل کاربرد زبان شغل های مناسب برای آنهاعبارتند از: شاعر، روزنامه نگار، نویسنده، معلم، وکیل، سیاستمدار، مترجم

هوش منطقی / ریاضی هوش منطقی /ریاضییعنی توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد. این یادگیرنده ها به صورت مفهومیبا استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطلاعات مختلفرابطه برقرار می کنند. آنهاا همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجکاوند، سوال هایزیادی می پرسند و دوست دارند آزمایش کنند. مهارت های آنها شامل این موارد می شود:مسئله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطلاعات، کار کردن با مفاهیم انتزاعی برایدرک رابطه شان با یکدیگر، به کاربرددن زنجیره طولانی از استدلالها برای پیشرفت،انجام آزمایش های کنترل شده، سوال وکنجکاوی در پدیده های طبیعی، انجام محاسباتپیچیده ریاضی، کار کردن با شکل های هندسی رشته های شغلی مورد علاقه آنها عبارتند از : دانشمند، مهندس، برنامه نویس کامپیوتر، پژوهشگر، حسابدار، ریاضی دان

هوش بدنی/جنبشیاین هوش یعنی تواناییکنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا. این یادگیرنده ها خودشان را از طریقحرکت بیان می کنند. آنها درک خوبی از حس تعادل و هماهنگی دست و چشم دارند (به عنوانمثال در بازی با توپ، یا استفاده از تیرهای تعادل مهارت دارند)انها از طریق تعاملبا فضای اطرافشان قادر به یادآوری و فرآوری اطلاعات هستند. مهارت های آنها شامل اینموارد می شود: رقص، هماهنگی بدنی، ورزش، استفاده از زبان بدن، صنایع دستی،هنرپیشگی، تقلید حرکات، استفاده از دست هایشان برای ساختن یا خلق کردن، ابرازاحساسات از طریق بدن شغل های مورد علاقه آنها عبارتند از : ورزشکار، معلم تربیتبدنی، رقصنده، هنرپیشه، آتش نشان، صنعتگر

هوش موسیقی / ریتمیکاین نوع هوشیعنی توانایی تولید و درک موسیقی. این یادگیرنده های متمایل به موسیقی با استفادهاز صداها، ریتم ها و الگوهای موسیقی فکر می کنند. آنها بلافاصله چه با تعریف و چهبا انتقاد، به موسیقی عکس العمل نشان می دهند. خیلی از این یادگیرنده ها بسیار بهصداهای محیطی (مانند صدای زنگ، صدای جیرجیرک و چکه کردن شیرهای آب) حساس هستند.مهارت های آنها شامل موارد زیر می شود: آواز خواندن ، سوت زدن، نواختن آلات موسیقی،تشخیص الگوهای آهنگین، آهنگ سازی، به یاد آوردن ملودی ها، درک ساختار و ریتم موسیقیشغل های مناسب برای آنها عبارتند از : موسیقی دان، خواننده، آهنگساز

هوش درون فردییعنی توانایی ارتباطبرقرار کردن و فهم دیگران. این یادگیرنده ها سعی می کنند چیزها را از نقطه نظر آدمهای دیگر ببینند تا بفهمند آنها چگونه می اندیشند و احساس می کنند. آنها معمولاتوانایی خارق العا د ه ای در درک احساسات، مقاصد و انگیزه ها دارند. آنها سازماندهند ه هاس خیلی خوبی هستند، هرچند بعضی وقت ها به دخالت متوسل می شوند. آنهامعمولا سعی می کنند که در گروه آرامش را برقرار کنند و همکاری را تشویق کنند. آنهاهم از مهارت های کلامی (مانند حرف زدن) و هم مهارت های غیرکلامی (مانند تماس چشمی،زبان بدن) استفاده می کنند تا کانال های ارتباطی با دیگران برقرار کنند. مهارت هایآنها شامل موارد زیر می شود: دیدن مسائل از نقطه نظر دیگران (نقطه نظر دوگانه)، گوشکردن، همدلی، درک خلق و احساسات دیگران، مشورت، همکاری با گروه، توجه به خلق و خو ،انگیزه ها و نیت های مردم، رابطه برقرار کردن چه از طریق کلامی چه غیر کلامی،اعتماد سازی، حل و فصل آرام درگیری ها، برقراری روابط مثبت با دیگر مردم شغل هایمناسب برای آنها عبارتند از : مشاور، فروشنده، سیاست مدار، تاجر

هوش برون فردی (فرا فردی)این هوشیعنی توانایی درک خود و آگاه بودن از حالت درونی خود. این یادگیرنده ها سعی می کننداحساسات درونی، رویاها، روابط با دیگران و نقاط ضعف و قوت خود را درک کنند. مهارتهای آنها شامل موارد زیر می شود: تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی خود، آگاهیاز احساسات درونی، تمایلات و رویاها،ارزیابی الگوهای فکری خود، باخود استدلال و فکرکردن ، درک نقش خود در روابط با دیگران مسیرهای شغلی ممکن برای آنها عبارتند از:پژوهشگر، نظریه پرداز، فیلسوف

/ 0 نظر / 7 بازدید