انسان با ازدواج هم شخصا وهم نوعا محفوظ خواهد بود

 

 

 

 

آیت الله العظمی جوادی آملی:

انسان با ازدواج هم شخصا وهم نوعا محفوظ خواهد بود
انسان مثل فرشته نیست که بدون غذا بماند 

و غذای او ذکر خدا باشد انسان مثل فرشته نیست که نیاز به نکاح نداشته باشد

و محفوظ باشد هم به غذا محتاج است، برای حفظ شخص هم به نکاح محتاج است 

در جریان ازدواج مستحضرید که این ازدواج مثل غذا خوردن برای حفظ انسان است 

انسان هم باید شخصاً بماند هم باید نوعاً محفوظ باشد حفظ شخصِ انسان با غذاست حفظ نوع انسان با نکاح است 

و هر دو را ذات اقدس الهی به عنوان ضروری مطرح کردند و چون تحمّل این کارها دشوار است یا آسان نیست یک سلسله لذایذی را در هویّت انسان تأمین کرد 

تا انسان برای رسیدن به آن لذّت تن به این کار بدهد اینها در حقیقت مُزد کار است نه هدف. انسان اگر غذا نخورد می‌میرد 

انسان اگر نکاح نداشته باشد منقرض می‌شود

انسان مثل فرشته نیست که بدون غذا بماند و غذای او ذکر خدا باشد انسان مثل فرشته نیست که نیاز به نکاح نداشته باشد و محفوظ باشد هم به غذا محتاج است ب

رای حفظ شخص هم به نکاح محتاج است برای حفظ نوع چون این کارها دشوار است تأمین غذا و تهیّه غذا سخت است 

زیرا انسان مثل حیوان نیست که غذای او در سفرهٴ طبیعت حاضر باشد او علف‌خوار نیست او نیاز به پخت و پَز و دستگاه تغذیه دارد

بنابراین این کار دشوار است برای اینکه او این دشواری را تحمّل کند لذّتی در فضای کام او پیدا می‌شود 

و همچنین نکاح برای حفظ نسل است این کار ضروری است

نظیر مسئلهٴ غذا و چون این کار دشوار است 

تأمین خانواده, تأمین هزینهٴ آنها, تربیت فرزند مشکل است

چند کار را ذات اقدس الهی به عنوان پاداش

این کار دشوار قرار داد یکی لذّت نکاح است 

و یکی محبّت اولاد.

این انسان خیال می‌کند که این لذّت هدف است 

یا آن محبّت هدف است در حالی که اگر پدر و مادر به کودک علاقه نداشته باشند 

تمام مشکلات او را تحمّل نمی‌کنند این مُزد آن کار است انسان خیال می‌کند که محبّت اولاد چیزی است

برای او یک اصل است یا لذّت نکاح برای او اصل است

در حالی که این مُزد آن کار است

این لذّت غذا خوردن مُزد تحمّل این دشواری است 

/ 0 نظر / 25 بازدید