فصیلت آیات فصلت و شورا وزخرف

فضیلت تلاوت سوره فصلت

 

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام مى خوانیم : من قرا (( حم السجدة )) اعطى بکل حرف منها عشر حسنات : هر کس که (( حم سجده )) را بخواند خداوندبه تعداد هر حرفى از آن ده حسنه به او عطا مى کند)) .درحدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : من قرا (( حم السجدة )) کانت له نورا یوم القیامة مد بصره ، و سرورا، وعاش ‍ فى هذه الدنیا مغبوطا محمودا: (( کسى که (( حم سجده )) را تلاوت کند این سوره در قیامتنورى در برابر او مى شود تا آنجا که چشمش کار مى کند، و مایه سرور و خوشحالى اوخواهد بود، و در این دنیا نیز مقامى شایسته پیدا مى کند که مایه غبطه دیگران مىشود)) .در حدیث دیگرى از (( بیهقى )) نقل شده که (( خلیل بن مره )) مى گوید: پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) هیچ شب به خوابنمیرفت مگر اینکه سوره (( تبارک )) و (( حم سجده )) را مى خواند.

 

فضیلت تلاوت سوره شوری


در حدیثى از پیغمبر گرامىاسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین آمده است : من قراء سورة حم عسق کان ممنتصلى علیه الملائکة ، و یستغفرون له و یسترحمون : (( کسى کهسوره (( شورى )) را تلاوت کند از کسانىاست که فرشتگان بر او رحمت مى فرستند و براى او استغفار و طلب آمرزش مى کنند)) .و در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : (( کسى که سوره شورى را بخواند روز قیامت با صورتى سفید ودرخشنده همچون آفتاب محشور مى شود، تا به پیشگاه خدا مى آید، مى فرماید: بنده من ! قرائت سوره حم ، عسق را تداوم دادى ، در حالى که پاداش آن را نمى دانستى ، اما اگرمى دانستى چه پاداشى دارد هیچگاه از قرائت آن خسته نمى شدى ، ولى من امروز پاداش تورا به تو خواهم داد، سپس ‍ دستور مى دهد او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهاىویژه بهشتى.) تفسیر نمونه ، جلد: 20، صفحه 344(

 

فضیلت تلاوت سورهزخرف


در احادیث اسلامى در کتب مختلفتفسیر و حدیث فضیلت بسیارى براى تلاوت این سوره ذکر شده ، از جمله : در حدیثى ازپیامبر اسلام مى خوانیم : من قرء سورة الزخرف کان ممن یقال له یوم القیامة یا عبادلا خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون ادخلوا الجنة بغیر حساب : ((کسى که سوره زخرف را تلاوت کند از کسانى است که روز قیامت به اینخطاب مخاطب مى شود:

اى بندگان من ! امروز نه ترسى بر شما است ، و نه غمى ، بدون حسابوارد بهشت شوید)).البته خطاب یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون همان چیزى است که در آیه 68 این سوره آمده ، و جمله ((ادخلوا الجنة )) از آیه 70 گرفته شده ، و جمله ((بغیر حساب )) از لوازم کلام و آیات دیگرقرآن است .
در هر صورت این بشارت بزرگ و فضیلت بى حساب تنها با تلاوت خالى ازاندیشه و ایمان و عمل حاصل نمى شود، چرا که تلاوت مقدمه اى است براى اندیشه ، وایمان و ((عمل )) ثمره اى از آن است .( تفسیر نمونه جلد 21 صفحه4(5,

فضیلت تلاوت سورهدخان
در حدیثى از پیغمبر گرامىاسلام آمده است من قراء سورة الدخان لیلة الجمعة و یوم الجمعة بنى الله له بیتا فىالجنة : ((کسى که سوره دخان را شب و روز جمعه بخواند خداوندخانه اى در بهشت براى او بنا مى کند)).و هم از آنحضرتروایت شده : من قراء سورة الدخان فى لیلة ، اصبح یستغفر له سبعون الف ملک : ((کسى که سوره دخان را در شبى بخواند صبح مى کند در حالى که هفتادهزار فرشته براى او استغفار مى کنند)).در حدیث دیگرى ازابو حمزه ثمالى از امام باقر (علیه السلام ) چنین نقل شده : من قراء سورة الدخان فىفرائضه و نوافله بعثه الله من الامنین یوم القیامة ، و اضله تحت ظل عرشه ، و حاسبهحسابا یسیرا، و اعطى کتابه بیمینه : ((کسى که سوره دخان را درنمازهاى فریضه و نافله بخواند خداوند او را در زمره کسانى که روز قیامت در امنیت بهسر مى برند مبعوث مى کند و او را در سایه عرشش قرار مى دهد، و حساب را بر او آسانمى گیرد و نامه اعمالش را به دست راستش مى دهد))( تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 144)

 

فضیلت تلاوت سوره جاثیه


در حدیثى از پیامبر (صلىاللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قراء حامیم الجاثیة ستر الله عورته و سکنروعته عند الحساب : ((کسى که سوره جاثیه را بخواند (و البته درآن اندیشه کند و در زندگى خود به کار بندد) خداوند عیوب او را روز قیامت مى پوشاند،و ترس و وحشت او را به آرامش مبدل مى سازد)).در حدیث دیگرىاز امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قراء سورة الجاثیة کان ثوابها ان لایرىالنار ابدا، و لایسمع زفیر جهنم و لاشهیقها، و هو مع محمد (صلى اللّه علیه و آله وسلّم ): ((هر کس سوره جاثیه را (با فکر و اندیشه اى که مقدمهعمل باشد) تلاوت کند ثوابش این است که هرگز آتش دوزخ را نبیند و صداى ناله جهنم رانمى شنود و همنشین محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) خواهد بود((.(تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 224

/ 0 نظر / 19 بازدید