سحر خیزى


رسول خدا (ص) بر من گذشت ، در حالى که در خواب صبحگاهى بودم، مرا با پایـش تکان داد 

و فرمـود: 

دختـرم بـرخیز شاهـد رزق و روزى پـروردگارت باش و از غافلان مباش .

زیرا که خـداوند روزی هاى مردم را بیـن طلوع فجر تا طلـوع آفتاب تقسیـم مى کند.

(مسند فاطمه الزهراء، ص 219 )

/ 0 نظر / 50 بازدید