فضیلت سوره های قرآنی

فضیلتتلاوت سوره طلاق


در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمدهاست من قراء سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله علیه و آله : ((هر کس ‍ سوره طلاق را بخواند (و آنرا در برنامه هاى زندگى خود بهکار بندد) بر سنت پیامبر از دنیا مى رود)).( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 218)

 

 

فضیلتتلاوت سوره تحریم


در حدیثى از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) چنیننقل شده ، ((هر کس این سوره را بخواند اعطاه الله توبة نصوحا: ))خداوند توفیق توبه خالص به او مى دهد((
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : ))هر کس سوره طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند، خداوند او را درقیامت از ترس ‍ و اندوه پناه مى دهد، و از آتش دوزخ رهائى مى بخشد، و او را به خاطرتلاوت این سوره و مداومت بر آن ، وارد بهشت مى کند، زیرا این دو سوره ، از آنپیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) است((.( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 268)

 

فضیلت تلاوت سوره ملک


روایات زیادى در فضیلت این سوره ازپیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) نقل شده است :
از جمله در حدیثى از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : منقراء سورة تبارک فکانما احیا لیلة القدر!: ((کسى که سوره تبارکرا بخواند چنان است که گوئى شب قدر را احیا داشته((.
و درحدیث دیگرى از همان حضرت آمده است : وددت ان تبارک الملک فى قلب کل مؤ من : ((دوست مى داشتم که سوره تبارک در قلب همه مؤ منان ثبت بود
)).
در حدیثى از امام محمد بن على الباقر مى خوانیم که فرمود: سورة الملک هى المانعة تمنع من عذاب القبر، و هى مکتوبة فى التوراة سورة الملک و منقراءها فى لیلة فقد اکثر، و اطاب ، و لم یکتب من الغافلین ... ))سوره ملک سوره ((مانعه )) است ، یعنى از عذاب قبر ممانعت مى کند، و در تورات به همین نام ثبت است ، کسى کهآنرا در شبى بخواند بسیار خوانده ، و

خوب خوانده ، و از غافلانمحسوب نمى شود((.
و احادیث در این زمینه بسیار است .
البته اینهمه آثار عظیم مربوط به خواندن بدون فکر و عمل نیست ، هدف خواندنىاست آمیخته با الهام گرفتن براى عمل .( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 312 و313)

 

 

فضیلت تلاوت سوره قلم


در فضیلت تلاوت این سوره ازپیغمبر گرامى اسلام نقل شده که فرمود: من قراء سورة ((ن والقلم )) اعطاه الله ثواب الذین حسن اخلاقهم : ((کسى که سوره))ن و القلم ))(( را تلاوت کند خداوند ثواب کسانى را که داراى حسن اخلاقند به آنهامى دهد((.
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مىخوانیم : من قراء سورة ((ن و القلم )) فىفریضة او نافلة آمنه الله ان یصیبه فى حیاته فقر اءبدا، و اعاذه اذا مات من ضمةالقبر ان شاء الله :
))
کسى که سوره ن و القلم را در نمازواجب یا نافله بخواند خداوند او را براى همیشه از فقر در امان مى دارد، و هنگامى کهبمیرد او را از فشار قبر پناه مى دهد((.
این ثوابها تناسبخاصى با محتواى سوره دارد، و نشان مى دهد که هدف تلاوتى است که تواءم با آگاهى و بهدنبال آن عمل باشد.(تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 366)

 

 

فضیلت تلاوت سوره حاقه


در حدیثى از پیغمبر گرامىاسلام مى خوانیم : من قراء سورة الحاقه حاسبه الله حسابا یسیرا)):کسى که سوره حاقه را بخواند خداوند حساب او را در قیامت آسان مىکند((
و در حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) آمدهاست : اکثروا من قرائة الحاقة ، فان قرائتها فى الفرائض و النوافل من الایمان باللهو رسوله ، و لم یسلب قارئها دینه حتى یلقى الله)):سوره حاقهرا بسیار تلاوت کنید چرا که قرائت آنها در فرائض و نوافل نشانه ایمان به خدا و رسولاو است ، و کسى که آن را بخواند دینش محفوظ مى ماند تا به لقاءالله بپیوندد((.

(تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 433)

 

فضیلت تلاوت سوره معارج


در حدیثى از پیغمبر (صلى اللّهعلیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قرأ ((ساءل سائل )) اعطاه الله ثواب الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون و الذین هم علىصلواتهم یحافظون :
))
کسى که سوره سال سائل را بخواند خداوندثواب کسانى را به او مى دهد که امانات و عهد و پیمان خود را حفظ مى کنند و کسانى کهمواظب و مراقب نمازهاى خویشند.((
حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) آمده است : من أ دمن قرائة))ساءل سائل(( لم یساله الله یوم القیامة عن ذنب عمله و اسکنه جنته مع محمد (صلىاللّه علیه و آله و سلّم(:
کسى که پیوسته سوره)ساءل سائل( را بخواند خداوند در قیامت او رااز گناهانش بازپرسى نمى کند، واو را در بهشتش با محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سکونت مى دهد
.
همینمضمون از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است .
بدیهى است آنچه انسان را مشمولاینهمه ثواب عظیم مى کند تلاوتى است که با عقیده و ایمان ، و سپس با عمل همراهباشد، نه اینکه آیات و سوره را بخواند و هیچ انعکاسى در روح و فکر و عملش نداشتهباشد. (تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 4و 5)

/ 0 نظر / 8 بازدید