زبان آدمی

 


زبان آدمی از شگرفترین آفرینشهای خداوند است.

گاهی سرخ است و سر سبز بر باد می دهد. گاهی شیرین است و مرهم بر دل زخم دیده می نهد.

 گاهی تند می شود و پرخاش می گوید و گاهی هم به قول مولوی همچون سوسنان خاموش می شود.

 

گاهی زبان چنان برنده می شود که به قول دهلوی تیغ در برابر آتشش چو آب می شود:

تیغ خوش و تیغ زبان ناخوش است       تیغ چو آبست و زبان آتش است

گاهی هم آتش زبان چنان تند است که تلاش می کند حتی نور خدا را کم سو کند

 (سوره ۶۱ آیه ۸) ولی خدا نور خود را کامل می کند.

بارها شده که در مواجه با تیغ زبان در دو راهی انتخاب ایستاده ایم.

 آیا باید جواب تیغ را با تیغ داد و یا آرام بگذشت و تیغ زبان را با لطافت سکوت مدارا کرد.

اینجاست که باید از قرآن شنید و از  انبیا  آموخت.

 باید که هر تندی را با سخنی نغز لطیف کرد.

 باید که هر درشتی را با نرمی مدارا کرد و تیغ زبان نا اهلان را در نیام فرو برد.

 اگر مدارا کارگر نبود باید صبر کرد و شکیبایی پیشه کرد.

 باید گذشت و به خدا توکل کرد. چرا که یاری خدا می آید و نور خدا را نتوان خاموش کرد

(سوره ۶ آیه ۳۴).

الطور

 http://altoor.blogfa.com

/ 0 نظر / 14 بازدید